NS4102

Velkommen til

Ski Regnskap & Rådgivning

1000 FORSKNING OG UTVIKLING

1100 BYGNINGER

1230 BILER

1270 VERKTØY M.V

1280 KONTORMASKINER

1285 EDB-UTSTYR

1350 INV. I AKSJER OG ANDELER

1380 FORDRINGER PÅ ANSATTE

1390 ANDRE FORDRINGER 0

1391 SAMLEKONTO UTLÅN 0

1400 RÅVARER OG INNKJØPTE HALVFABR. 0

1500 Samlekonto debitor 0

1575 FORDRINGER ANSATTE 0

1577 FORSKUDD LØNN 0

1580 AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0

1700 FORSKUDDSBETALT LEIE 0

1710 FORSKUDDSBETALT RENTE 0

1721 Butikkdata kasseuttak 0

1722 Interimskonto kont bet fakt 0

1723 Interimskonto innut kasse 0

1791 FEILKONTO 0

1820 ANDRE AKSJER 0

1900 KONTANTER 0

1905 Hovedbokskonto for kontant innbetaling 0

1920 Bank (innbetaling) 0

1950 BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK 0

1960 BANKINNSKUDD FOND 0

1970 POSTGIRO 0

2000 AKSJEKAPITAL 0

2040 FOND FOR VURDERINGSFORSKJELLER 0

2050 ANNEN EGENKAPITAL 0

2080 UDEKKET TAP 0

2120 UTSATT SKATT 0

2240 PANTELÅN 0

2241 SAMLEKONTO INNLÅN 0

2380 KASSAKREDITT 0

2400 Samlekonto kreditor 0

2500 BETALBAR SKATT 0

2510 BETALBAR SKATT 0

2540 FORHÅNDSSKATT 0

2600 FORSKUDDSTREKK 0

2610 PÅLEGGSTREKK 0

2620 BIDRAGSTREKK 0

2640 FORSIKRINGSTREKK 0

2650 TRUKKET FAGFORENINGSKONTIGENT 0

2700 UTGÅENDE M.V.A. 0

2701 Utgående m.v.a. (lav sats) 0

2704 UTGÅENDE MVA PERSONTRANSPORT 0

2710 Inngående m.v.a. 0

2712 Utgående MVA tjenester utland 0

2713 Inngående MVA lav-sats 0

2714 INNGÅENDE MVA PERSONTRANSPORT 0

2728 Grunnlag omsetning utenfor område 0

2729 Grunnlag omsetning utenfor område (mk) 0

2734 GRL. AVG. PL. OMSETN. 0

2735 GRL. AVG. PL. OMSETN. 0

2736 GRL. AVG. FRI OMSETN. 0

2737 GRL. AVG. FRI OMSETN. 0

2738 Grunnlag.avg.lav sats 0

2739 Grunnlag.avg.lav sats (mk) 0

2740 Oppgjørskonto m.v.a. 0

2751 GRL.UTG.MVA. PERSONTRANSPORT 0

2752 GRL.UTG.MVA. PERSONTRANSPORT MK 0

2753 GRL.INNG.MVA. PERSONTRANSPORT 0

2754 GRL.INNG.MVA. PERSONTRANSPORT MK 0

2761 Grunnlag inngående avgift høy-sats 0

2762 Grunnlag inngående avgift høy-sats mk. 0

2763 Grunnlag inngående avgift lav-sats 0

2764 Grunnlag inngående avgift lav-sats mk. 0

2765 Grunnlag utgående avgift tjenester utland 0

2766 Grunnlag utgående avgift tjenester utland mk. 0

2770 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT. 0

2771 SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP. 0

2800 AVSATT UTBYTTE 0

2900 FORSKUDD FRA KUNDER 0

2901 Butikkdata gavekort 0

2902 Butikkdata tilgodeseddel 0

2930 LØNN 0

2940 SKYLDIG FERIEPENGER 0

2950 PÅLØPT RENTER 0

2960 PÅLØPT KOSTNADER 0

2994 INTERRIMSKONTO OCR-Innbetaling 0

2998 INTERRIMSKONTO DIREKTEREMITT. 0

3000 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSPLIKTIGE 3

3060 UTTAK AV VARER 3

3080 RABATTER OG ANDRE SALGS.REDU. 3

3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE 5

3200 SALGSINNTEKTER.UTENFOR AVG.OMR 0

3410 ANDRE OFF.TILSKUDD/REFUSJONER 0

3600 LEIEINNTEKTER FAST EIENDOM 0

3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 0

3700 PROVISJONSINNTEKT 0

4000 INNKJ.MATERIALER ELLER VARER 1

4060 FRAKT TOLL OG SPEDISJON 1

4090 BEHOLDNINGSENDRING 0

4300 INNKJØP VARER FOR VIDERESALG 1

5000 LØNN TIL ANSATTE 0

5010 FERIEPENGER 0

5200 FRI BIL 0

5210 FRI TELEFON 0

5300 TANTIEME 0

5330 GODTG. TIL STYRE OG BED.FORS. 0

5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 0

5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 0

5420 INNBERETNINGSPL.PENSJONSKOSTN. 0

5800 REFUSJON AV SYKEPENGER 0

5820 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT 0

5900 GAVE TIL ANSATTE 0

5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0

5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0

6000 AVSK.BYGN.ANNEN FAST EIENDOM 0

6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 0

6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 1

6260 VANN 1

6290 ANNET BRENSEL 1

6300 LEIE LOKALER 0

6340 LYS VARME 1

6360 RENHOLD 1

6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 1

6400 LEIE MASKINER 1

6410 LEIE INVENTAR 1

6440 LEIE TRANSPORTMIDLER 1

6510 HÅNDVERKTØY 1

6540 INVENTAR 1

6550 DRIFTSMATERIALER 1

6560 REKVISITA 1

6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 1

6590 ANNET DRIFTSMATERIALER 1

6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 1

6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 1

6700 REVISJONS- OG REGNS.HONORAR 1

6790 ANDRE FREMMEDE TJENESTER 1

6800 KONTORREKVISITA 1

6820 TRYKKSAKER 1

6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 0

6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 1

6900 TELEFON 1

6940 PORTO 1

7000 DRIVSTOFF 1

7020 VEDLIKEHOLD 1

7040 FORSIKRING 0

7100 BILGODTGJØRELSE OPPGAVEPLIKTIG 0

7130 REISEKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE 0

7140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0

7150 DIETTKOSTNADER OPPGAVEPLIKTIGE 0

7160 DIETTKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0

7300 SALGSKOSTNADER 1

7320 REKLAMEKOSTNADER 1

7350 REPRESENTASJON FRADRAGSBERET. 0

7360 REPRESENTASJ. IKKE FRADRAGSBE. 0

7400 KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 0

7410 KONTIGENT IKKE FRADRAGSBERET. 0

7420 GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 0

7430 GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGEDE 0

7500 FORSIKRINGSPREMIER 0

7710 STYRE-OG BEDRIFTSFORSAMLINGSM. 0

7770 BANK-OG KORTGEBYRER 0

7790 ANDRE KOSTNADER 0

7830 TAP PÅ FORDRINGER 0

8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 0

8060 VALUTAGEVINST(agio) 0

8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0

8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0

8160 VALUTATAP (disagio) 0

8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 0

8300 BETALBAR SKATT 0

8900 OVERF. FOND VURDERINGSFORSK. 0

8910 OVERF.FELLESEID ANDELSK.SAMV. 0

8920 AVSATT UTBYTTE 0

8940 AKSJONÆRBIDRAG 0

8960 OVERF. ANNEN EGENKAPITAL 0

8990 UDEKKET TAP 0