Fradrag enkeltmannsforetak

Velkommen til

Ski Regnskap & Rådgivning

Ofte er inntektene i et ENK (fremdeles ofte kalt enkeltmannsforetak) høye i forhold til utgiftene, siden de færreste har ansatte og det ikke er lovlig å føre lønn til seg selv som fradrag i regnskapet. På grunn av dette vil det fort bli et høyt overskudd ved årets utgang – og det er overskuddet som blir beskattet.

 

Derfor bør du sjekke denne oversikten for å se etter mulige skattefradrag du ikke har fått med deg.

 

Kjøregodtgjørelse

Du får fradrag på kr 4,05 per km ved bruk av privat bil i arbeidet. Detaljert informasjon om kjøringen må fylles ut i en kjørebok, og bruken kan ikke overstige 6000 km årlig for privatbiler.

 

Hjemmekontor

Dersom du bruker et rom i egen eid eller leid bolig som hjemmekontor kan du få et standardfradrag på 1600 per år uten å dokumentere det. Du kan også føre fradrag på strøm- og husleiekostnader, som regnes ut fra forholdet mellom totalsummen og arealet som brukes til kontor. Et eget rom er påkrevd.

 

Tidsskrifter og aviser

Normalt sett er ikke kostnadene til avis fradragsberettiget, men dersom bruken av de kan knyttes til yrket, er det mulig å få fradrag. Som for eksempel ved tidsskrifter på et venterom.

 

Reiseutgifter/diett

Hvis du befinner deg på arbeid borte fra hjemmet og må bo på stedet, kan du ha krav på pendlerfradrag. Både for eventuell kjøring og diett. Fradragene fører du i din private selvangivelse. Du kan også få fradrag for utgifter som parkering og bompenger, mot kvittering. På samme måte kan du føre fradrag for alle vanlige forretningsreiser så lenge du dokumenterer med kvitteringer/fakturaer. Disse bokfører du i regnskapet på vanlig måte. Husk at alle kvitteringer fra reiser må signeres, dateres, og påføres formålet med turen og hvem som var med.

 

Bompenger dekkes så lenge det ikke dreier seg om fast reise til et kontor, men jobboppdrag der du tilfeldigvis passerer en bomstasjon.

 

Ferie i tilknytning til jobbreise

Det er mulig å forlenge en jobbreise i Norge eller til utlandet med formål om å ta noen dager ferie. Dette er gunstig for deg, siden reiseutgiftene til og fra vil være fradragsberettigede gjennom firmaet. Du kan få fradrag for hotell osv. de dagene du er på oppdrag, mens du trekker fra feriedagene i regnskapet. Husk å notere skikkelig i regnskapet hvordan du har tenkt, slik at det ikke blir problemer med dokumentasjonen hvis Skatteetaten sjekker deg.

 

Overtidsmat

Hvis du må være borte fra hjemmet pga. et oppdrag i mer enn 12 timer sammenhengende, kan du føre et fradrag til mat på inntil kr. 82 (2013) uten å vise kvittering. For høyere utgifter kan du fradragsføre faktiske utgifter ved hjelp av kvittering fra spisested eller matvarebutikk. Tidsrommet for arbeidsdagen bør noteres på kvitteringen. Det er bare mulig å fradragsføre ett måltid per kalenderdag.

 

Faglig oppdatering, kurs

Det er kun fradrag for kostnader til studier som er nødvendige for å holde deg oppdatert på jobben du utøver. Hvis så er tilfelle vil du kunne få fradrag for reise til studiested, semesteravgift, bøker, og så videre. Når det gjelder deltakelse på kurs er rammene mer fleksible, men det må fremdeles ha sterk relevans til jobben. Reiser til og fra kurs kan selvsagt fradragsføres, så lenge du kan dokumentere utgiftene med kvitteringer. Husk at alle kvitteringer må signeres, dateres, og påføres formålet med turen.

 

Gaver

Små gaver som gis i arbeidsforbindelse kan være skattemessig fradragsberettiget. Men de må ikke overgå 200 kroner, slik at gaver som en vinflaske og tilsvarende kan være innenfor.

 

Arbeidsutstyr, klær, briller

Dersom arbeidstøyet ikke er egnet for privat bruk kan du få fradrag (uniform, verneklær o.l.). For briller gis det ikke fradrag, men for spesialbriller som er nødvendige for å drive virksomheten, gis det fradrag dersom lege eller optiker kan dokumentere behovet.

 

Internett og telefon

Det kan gis fradrag for kostnader til internett, telefon og mobilbruk (EKOM – elektronisk kommunikasjon). Dersom abonnementene også er tilgjengelig for bruk privat, må du skatte for denne fordelen i din private selvangivelse. Satsen som skatten skal beregnes av er fra 2014 kr 4392, uansett hvor mange abonnementer du har. Er EKOM-fakturaene dine større enn denne summen på årsbasis er alt det overskytende skattefritt. Du slipper skatt fullt og helt hvis du kan dokumentere at du ikke bruker det samme telefon- eller internettabonnementet på fritiden. Mobilen må ligge igjen på et eksternt kontor, det holder ikke å ha den med seg hjem eller la den ligge i bilen eller på hjemmekontoret og ikke bruke den. Dette må kunne dokumenteres med f.eks. spesifisert faktura med utskrift av bruken.

 

Parkeringsbot og andre bøter

Om du kjører for fort eller får bot for lovbrudd av lignende karakter vil det ikke være fradag å hente. Derimot kan du få fradrag på bøter av «mindre straffelignende karakter», som for eksempel å stå parkert over parkometertiden fordi du er i et jobbrelatert møte e.l.

 

Pensjon i enkeltpersonforetak

I et ENK kan du få skattefri sparing til din egen pensjonisttilværelse. I 2013 kan du maksimalt sette inn 15000 kroner hvis du vil ha skattereduksjon basert på hele beløpet. Innbetalingen må være foretatt før 31. mars året etter inntektsåret hvis du skal få fradraget med på ligningen. Alle kostnader med å opprette en slik pensjonsordning i bank eller hos forsikringsselskap er fullt ut fradragsberettiget.

 

Måltider og møtekostnader

Hvis du må servere mat i forbindelse med en presentasjon eller annet firmarelatert møte, er det mulig å trekke fra utgiftene på skatten innenfor visse rammer. Les denne artikkelen for detaljer.

 

Sykepengeforsikring = lavere skatt

Det kan være dyrt å forsikre seg hos NAV for bedre sykepengeordning, men som plaster på såret kan utgiften kreves som fradrag i din private selvangivelse. Og det gir deg lavere skatt. Hvor stor skatteeffekten blir avhenger av hvilken pakke du velger hos NAV. Mer informasjon her.

 

Også andre typer forsikringer til firmaet gir fradrag, f.eks. innboforsikring til kontoret, men disse føres i regnskapet og gir fradrag på den måten.

 

For privat syke- og ulykkesforsikring kan ENK-innehavere trekke fra maksimalt 700 kroner direkte i selvangivelsen. Resten blir sett på som private utgifter som ikke gir skattefradrag.

 

Behandling av skade i yrket

Hvis du blir skadet mens du er på jobb i ditt eget firma, har du rett til å fradragsføre utgifter til behandling for å komme deg tilbake i arbeid.